Masterclass in Prag

Workshop mit Andreas Bübl und Olga Zavershinskaya
Models: Denisa Strakova und Jana Marková
Location: Schloss Loucen